Нийт малын тоогоор Адуу Үхэр
  Тоо   Тоо   Тоо
1 Архангай 4 293 216 1 Төв  330 971 1 Архангай  502 569
2 Төв 4 181 510 2 Архангай  303 931 2 Хөвсгөл  355 375
3 Хөвсгөл 4 157 223 3 Булган  253 352 3 Төв  289 364
4 Өвөрхангай 4 111 515 4 Өвөрхангай  246 943 4 Булган  259 264
5 Баянхонгор 3 465 864 5 Сүхбаатар  231 248 5 Хэнтий  239 833
6 Хэнтий 3 268 826 6 Хэнтий  220 552 6 Сэлэнгэ  196 590
7 Булган 3 132 786 7 Хөвсгөл  183 343 7 Сүхбаатар  195 893
8 Завхан 2 895 886 8 Дорнод  176 507 8 Өвөрхангай  183 259
9 Сүхбаатар 2 818 181 9 Завхан  147 400 9 Баянхонгор  170 767
10 Ховд 2 625 577 10 Баянхонгор  126 311 10 Увс  145 440
11 Говь-Алтай 2 578 123 11 Дорноговь  120 832 11 Дорнод  142 503
12 Увс 2 561 315 12 Дундговь  105 145 12 Завхан  138 892
13 Дундговь 2 435 739 13 Ховд  96 261 13 Ховд  138 155
14 Баян-Өлгий 1 883 610 14 Увс  88 408 14 Баян-Өлгий  127 443
15 Өмнөговь 1 849 043 15 Сэлэнгэ  79 762 15 Улаанбаатар  76 570
16 Дорноговь 1 686 793 16 Говь-Алтай  76 749 16 Дорноговь  65 436
17 Сэлэнгэ 1 471 684 17 Баян-Өлгий  69 562 17 Говь-Алтай  49 351
18 Дорнод 1 393 447 18 Өмнөговь  66 345 18 Дархан-Уул  46 601
19 Улаанбаатар  385 364 19 Улаанбаатар  33 864 19 Дундговь  45 926
20 Говьсүмбэр  339 438 20 Говьсүмбэр  14 968 20 Орхон  18 177
21 Дархан-Уул  324 241 21 Дархан-Уул  14 173 21 Өмнөговь  16 085
22 Орхон  123 202 22 Орхон  9 127 22 Говьсүмбэр  10 358
Тэмээ Хонь Ямаа
  Тоо   Тоо   Тоо
1 Өмнөговь  112 741 1 Архангай 2 229 497 1 Баянхонгор 2 138 102
2 Баянхонгор  41 668 2 Төв 2 125 718 2 Өвөрхангай 1 838 287
3 Дорноговь  34 792 3 Хөвсгөл 1 997 118 3 Говь-Алтай 1 621 015
4 Говь-Алтай  32 760 4 Өвөрхангай 1 821 056 4 Хөвсгөл 1 619 442
5 Дундговь  28 030 5 Булган 1 648 781 5 Төв 1 432 545
6 Өвөрхангай  21 970 6 Хэнтий 1 599 314 6 Ховд 1 375 480
7 Ховд  20 628 7 Завхан 1 464 423 7 Өмнөговь 1 256 272
8 Увс  19 511 8 Сүхбаатар 1 380 781 8 Архангай 1 256 014
9 Сүхбаатар  8 571 9 Увс 1 260 522 9 Хэнтий 1 205 347
10 Завхан  6 558 10 Дундговь 1 114 848 10 Дундговь 1 141 790
11 Баян-Өлгий  4 671 11 Ховд  995 053 11 Завхан 1 138 613
12 Дорнод  4 635 12 Баянхонгор  989 016 12 Увс 1 047 434
13 Хэнтий  3 780 13 Баян-Өлгий  799 861 13 Сүхбаатар 1 001 688
14 Төв  2 912 14 Говь-Алтай  798 248 14 Булган  970 149
15 Хөвсгөл  1 945 15 Сэлэнгэ  698 895 15 Баян-Өлгий  882 073
16 Булган  1 240 16 Дорноговь  690 742 16 Дорноговь  774 991
17 Архангай  1 205 17 Дорнод  673 347 17 Сэлэнгэ  495 931
18 Говьсүмбэр   872 18 Өмнөговь  397 600 18 Дорнод  396 455
19 Сэлэнгэ   506 19 Дархан-Уул  167 617 19 Говьсүмбэр  160 980
20 Улаанбаатар   154 20 Улаанбаатар  158 853 20 Улаанбаатар  115 923
21 Дархан-Уул   89 21 Говьсүмбэр  152 260 21 Дархан-Уул  95 761
22 Орхон   61 22 Орхон  51 233 22 Орхон  44 604