САЛБАР МАЯГТЫН НЭР ШИФР ОГНОО ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ 200... оны ... р улиралд тарьсан мод, сөөгний мэдээ ХТМ-2 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ 200... оны ... р улиралд байгуулсан нийтийн эзэмшлийн эд хогшил ХТМ-3 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ 200 ... оны ... р улиралд байгуулсан гэрэлтүүлэг, чимэглэл ХТМ-4 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ 200 ... оны ... р улиралд зайлуулсан хог хаягдал ХТМ-5 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ 200 ... оны ... р улиралд тохижилтод зарцуулсан хөрөнгө ХТМ-6 2016-11-22 ТАТАХ
Мал эмнэлэг Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ... -р улирлын мэдээ МЭ-1а 2014-01-01 ТАТАХ
Нийгмийн зарим үзүүлэлт Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 2013-11-22 ТАТАХ
Нийгмийн зарим үзүүлэлт Онцгой ба хүнд нөхцөлөөр бүртгэгдсэн хүүхдийн тоо, насны бүлэг НЗҮ-1А 2013-11-22 ТАТАХ
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх бусад үйлчилгээ Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны … -р улирлын мэдээ НБХҮ-1 2014-07-18 ТАТАХ
Орон сууц Ашиглалтад оруулсан орон сууцны 200... оны ... р хагас, бyтэн жилийн мэдээ ОС-1 2012-09-17 ТАТАХ
Орон сууц Нийтийн орон сууцны үнийн 200.. оны … р сарын мэдээ ОСҮ-1 2013-04-01 ТАТАХ
Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 20 ... оны жилийн мэдээ НҮ-1 2012-12-15 ТАТАХ
Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20... оны ... -р улирлын мэдээ ОСНАА-1 2015-01-19 ТАТАХ
Худалдаа Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20… оны …-р улирлын мэдээ ХУ-1Б 2012-12-13 ТАТАХ
Худалдаа Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн yйл ажиллагааны ... оны ... –р улирлын тайлан ХУ-1А 2015-08-07 ТАТАХ
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :