ТУШААЛЫН НЭР ОН, САР, ӨДӨР
Түүврийн арга зүй батлах тухай 2018.05.30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.05.29
Журам шинэчлэн батлах тухай 2018.05.18
Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018.05.18
Аргачлал, журам, маягт, түүнийг нөхөх заавар батлах тухай 2018.05.16
Маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.05.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.04.30
Удирдах зөвлөл байгуулах тухай 2018.04.30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.04.24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай -Хамтарсан тушаал 2018.04.11
Журам шинэчлэн батлах  тухай 2018.03.16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.02.22
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018.02.12
Маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.02.02
Маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай 2018.02.02
Амьжиргааны доод түвшинг тогтоох тухай 2018.02.01
Маягт, нөхөх заавар батлах тухай 2018.01.25
Судалгааны удирдах зөвлөл, ажлын хэсгийн ажиллах журам батлах тухай 2018.01.23
Судалгааны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.01.17
Судалгааны удирдах зөвлөл байгуулах тухай 2018.01.17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.01.09
ЭЭМАТ чанарын судалгааны үзэл баримтлал, аргачлал, удирдамжийг батлах тухай 2017.09.27
Ногоон хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, түүнийг тооцох аргачлал батлах тухай 2017.07.03
А/ЗТХЯ-ны захиргааны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай< /td> 2017.06.23
Захиргааны статистикийн мэдээний маягт зөвшөөрөх тухай 2017.06.23
Хүн амын улсын түвшний 2015-2045 оны хэтийн тооцоог батлах тухай 2017.06.16
ААНБ-ын төлбөрийн тэнцлийн мэдээ ТТ-1 батлах тухай 2017.05.15
ЭХҮХС-ны үзэл баримтлал, маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2017.05.10
Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай 2017.05.04
Шагналын журам батлах тухай тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017.04.05
А/ЭЭМАТС-ны үзэл баримтлал, асуулга, зааврын батлах тухай 2017.04.04
Индекс батлах тухай 2017.02.24
Захиргааны хэргийн шүүхийн статистикийн маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай 2017.02.06
ЭЗ-ын сар, улирлын бюллетень танилцуулгыг бэлтгэхэд баримтлах нэгдсан заавар батлах тухай 2017.02.06
Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг тогтоох тухай 2017.02.06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.26
Бүтээм тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай 2017.01.06
Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай 2016.11.01
Журам шинэчлэн батлах тухай 2016.10.25
Индекс батлах тухай 2016.10.13
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтоцын судалгаа-ны үзэл баримтлал 2016.09.27
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016.09.27
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016 үзэл баримтлал, асуулга, нөхөх заавар, мэдээлэл цуглуулах  2016.09.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.09
Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлэх тухай 2016.08.30
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016.08.30
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.08.23
Үндэсний статистикийн хорооны бүтэц, орон то, газар нэгжийн эрхлэх ажлын чиг үүргийн тухай 2016.08.17

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :