logo
2017 ОНЫ 1-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
12/2016 2017 оны 1-р сарын 8
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Орон сууцны үнийн индекс
10-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 12
ХҮН АМ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 8
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Малтай өрх, малчдын тоо, малчин өрхийн тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Малын тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Тариалсан талбай
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
БАРИЛГА
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 13
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 13
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 13
Автомашины тоо
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
Авто техникийн улсын үзлэгийн дүн
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1/2017 2017 оны 1-р сарын 17
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 13
БОЛОВСРОЛ
2014/2016 2017 оны 1-р сарын 13
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 11
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
12/2016 2017 оны 1-р сарын 17
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
12/2016 2017 оны 1-р сарын 17