logo
2017 ОНЫ 10-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Орон сууцны үнийн индекс
7-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ХҮН АМ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 7
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 7
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
7-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
БАРИЛГА
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
10/2017 2017 оны 10-р сарын 12
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
7-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-9/2017 2017 оны 10-р сарын 12
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
9/2017 2017 оны 10-р сарын 12