logo
2017 ОНЫ 11-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
Улирлын ДНБ
1-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15
Урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
7-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
7-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ӨРХИЙН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА
7-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
7-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
11/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-10/2017 2017 оны 11-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
10/2017 2017 оны 11-р сарын 15