logo
2017 ОНЫ 12-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
11/20166 2017 оны 12-р сарын 12
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
1/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
7-9/2017 2017 оны 12-р сарын 12
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
7-9/2017 2017 оны 12-р сарын 12
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
12/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-11/2017 2017 оны 12-р сарын 12
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
11/2017 2017 оны 12-р сарын 12