logo
2017 ОНЫ 2-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
Урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
10-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
10-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ӨРХИЙН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА
10-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
2/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-12/2016 2017 оны 2-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
1/2017 2017 оны 2-р сарын 15