logo
2017 ОНЫ 3-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
10-12/2016 2017 оны 3-р сарын 14
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
10-12/2016 2017 оны 3-р сарын 14
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
АЖ ҮЙЛДВЭР
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
3/2017 2017 оны 3-р сарын 17
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-2/2017 2017 оны 3-р сарын 14
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2/2017 2017 оны 3-р сарын 14