logo
2017 ОНЫ 5-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Улирлын ДНБ
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ӨРХИЙН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Тариалсан талбай
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-4/2017 2017 оны 5-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
5/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
4/2017 2017 оны 5-р сарын 15