logo
2017 ОНЫ 6-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-3/2017 2017 оны 6-р сарын 13
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
1-3/2017 2017 оны 6-р сарын 13
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Тариалсан талбай
4-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
6/2017 2017 оны 6-р сарын 17
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2017 2017 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2017 2017 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2017 2017 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15                        2018 оны 5-р сарын 31  
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2016 2017 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2016 2018 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2016 2017 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2016 2018 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2016 2018 оны 5-р сарын 31