logo
2017 ОНЫ 6-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-3/2017 2017 оны 6-р сарын 13
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
1-3/2017 2017 оны 6-р сарын 13
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Тариалсан талбай
4-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
6/2017 2017 оны 6-р сарын 17
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-5/2017 2017 оны 6-р сарын 13
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
5/2017 2017 оны 6-р сарын 13