logo
2017 ОНЫ 7-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1-6/2016 2017 оны 7-р сарын 18
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Орон сууцны үнийн индекс
4-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ХҮН АМ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Тариалсан талбай
4-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
БАРИЛГА
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
7/2017 2017 оны 7-р сарын 18
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
4-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-6/2017 2017 оны 7-р сарын 18
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
6/2017 2017 оны 7-р сарын 18