logo
2018 ОНЫ 07-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Орон сууцны үнийн индекс
4-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ХҮН АМ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Тариалсан талбай
4-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
БАРИЛГА
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-7/2018 2018 оны 7-р сарын 18
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
4-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
6/2018 2018 оны 7-р сарын 18
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31