logo
2018 ОНЫ 1-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-12/2018 2018 оны 1-р сарын 16
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Орон сууцны үнийн индекс
10-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ХҮН АМ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Малтай өрх, малчдын тоо, малчин өрхийн тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Малын тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Тариалсан талбай
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
БАРИЛГА
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Автомашины тоо
1-12/2017* 2018 оны 1-р сарын 16
Авто техникийн улсын үзлэгийн дүн
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1/2018 2018 оны 1-р сарын 16
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
БОЛОВСРОЛ
2014/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
12/2017 2018 оны 1-р сарын 16
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31