logo
2018 ОНЫ 2-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
Урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
10-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
10-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ӨРХИЙН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА
10-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
2/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-12/2017 2018 оны 2-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
1/2018 2018 оны 2-р сарын 15
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31