logo
2018 ОНЫ 3-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ҮНЭ
2018 оны 3-р сарын 13
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
2018 оны 3-р сарын 13
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
10-12/2017 2018 оны 3-р сарын 13
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
2018 оны 3-р сарын 13
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
10-12/2017 2018 оны 3-р сарын 13
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
2018 оны 3-р сарын 13
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
АЖ ҮЙЛДВЭР
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
2018 оны 3-р сарын 13
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-3/2018 2018 оны 3-р сарын 19
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2/2018 2018 оны 3-р сарын 13
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31