logo
2018 ОНЫ 5-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Улирлын ДНБ
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ӨРХИЙН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Тариалсан талбай
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-5/2018 2018 оны 5-р сарын 18
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
4/2018 2018 оны 5-р сарын 15
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31