logo
2018 ОНЫ 9-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэ
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
4-6/2018 2018 оны 9-р сарын 12
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалин
4-6/2018 2018 оны 9-р сарын 12
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
7-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-9/2018 2018 оны 9-р сарын 18
БОЛОВСРОЛ
Бүх шатны боловсролын байгууллагыг төгсөгчдийн тоо
2017/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
8/2018 2018 оны 9-р сарын 12
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2018 2018 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2018 2018 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2018 2018 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
2019 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2018 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2017 2018 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2017 2019 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2017 2019 оны 5-р сарын 31