logo
2019 ОНЫ 01-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-12/2019 2019 оны 1-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Аж үйлдвэр/
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Орон сууцны үнийн индекс
10-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ХҮН АМ
10-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын мэдээ
10-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Малтай өрх, малчдын тоо, малчин өрхийн тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Малын тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Тариалсан талбай
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Авто машины тоо
1-12/2018* 2019 оны 1-р сарын 15
Авто техникийн улсын үзлэгийн дүн
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1/2019 2019 оны 1-р сарын 15
15 хоногийн мэдээ
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
БОЛОВСРОЛ
2014/2018 2019 оны 1-р сарын 15
Бүх шатны сургалтын байгууллагад элсэгчид
2018-2019 2019 оны 1-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ ДҮН
МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал)
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
САРЫН НУГАЛБАР
12/2018 2019 оны 1-р сарын 15
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2019 2019 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2019 2019 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2019 2019 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15
2020 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2019 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2020 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2018 2019 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2018 2020 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2018 2020 оны 5-р сарын 31