logo
2019 ОНЫ 02-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1-12/2017 2019 оны 2-р сарын 15
НАХ-д суурилсан ДНБ -ий жинхэнэ гүйцэтгэл
Улирлын ДНБ
1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
ДНБ -ий урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Аж үйлдвэр/
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Тээвэр/
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Мэдээлэл, харилцаа холбоо/
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Зочид буудал, Зоогийн газар/
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Дотоод худалдаа/
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Барилгын өртгийн индекс
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Экспорт, импортын үнийн индекс
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ӨРИЙН СТАТИСТИК
10-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
ДААТГАЛ
1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Бүтээмж
1-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
БАРИЛГА
1-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-2/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
2/2019 2019 оны 2-р сарын 18
15 хоногийн мэдээ
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-12/2018 2019 оны 2-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ ДҮН 2019 оны 2-р сарын 15
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГААНЫ ДҮН
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ӨРХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
2019 2019 оны 2-р сарын 15
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал) 1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИК СЭТГҮҮЛ
10-12/2019 2019 оны 2-р сарын 15
Тухайн өдрийн 11 цагт тархаана.
САРЫН НУГАЛБАР
1/2019 2019 оны 2-р сарын 15
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2019 2019 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2019 2019 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2019 2019 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15
2020 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2019 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2020 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2018 2019 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2018 2020 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2018 2020 оны 5-р сарын 31