logo
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 1-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-III танилцуулга 1-3/2019 5-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-VI танилцуулга 1-6/2019 8-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 3-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-IX танилцуулга 1-9/2019 11-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 4-р улирлын гүйцэтгэл 1-12/2019 2-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
2 Жилийн ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж ДНБ-ий улирлын тооцоололд суурилсан урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд)
ДНБ-ий урьдчилсан гүйцэтгэл, 2018 танилцуулга
2018 2-р сарын 15
5-р сарын 31
2-р сарын 15
Бюллетень
Эмхэтгэл
www.1212.mn
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан гүйцэтгэл 2018 8-р сарын 15 Бюллетень
Нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан гүйцэтгэл (жинхэнэ гүйцэтгэл) 2017 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалын танилцуулга 2018 9-р сарын 15 www.1212.mn
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн танилцуулга 2018 9-р сарын 15 www.1212.mn
3 Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтын 2017 оны жинхэнэ, 2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэл 2017, 2018 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
4 Үндэсний тооцооны данс Үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, үндэсний орлогын данс 2018 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Урсгал болон хөрөнгийн дансны танилцуулга 2018 9 -р сарын 30 www.1212.mn
Санхүүгийн дансны танилцуулга 2018 10 -р сарын 15 www.1212.mn
5 Нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ) НАХ, СХТ (2010 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн) 2017 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Суурь 2015 оны НАХ, СХТ 2015 12-р сарын 20 www.1212.mn
Суурь 2015 оны НАХ-д үндэслэн шинэчлэсэн НАХ, СХТ, ҮТ-ны үзүүлэлтүүд 2016-2017
2010-2018
12 -р сарын 20 www.1212.mn