logo
2019 ОНЫ 09-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Аж үйлдвэр/
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
4-6/2019 2019 оны 9-р сарын 12
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-9/2019 2019 оны 9-р сарын 18
15 хоногийн мэдээ
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал) 1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
САРЫН НУГАЛБАР
1-8/2019 2019 оны 9-р сарын 12
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 1-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-III танилцуулга 1-3/2019 5-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-VI танилцуулга 1-6/2019 8-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 3-р улирлын гүйцэтгэл, ДНБ, 2019 I-IX танилцуулга 1-9/2019 11-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн 4-р улирлын гүйцэтгэл 1-12/2019 2-р сарын 15 Бюллетень
www.1212.mn
2 Жилийн ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж ДНБ-ий улирлын тооцоололд суурилсан урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд)
ДНБ-ий урьдчилсан гүйцэтгэл, 2018 танилцуулга
2018 2-р сарын 15
5-р сарын 31
2-р сарын 15
Бюллетень
Эмхэтгэл
www.1212.mn
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан гүйцэтгэл 2018 8-р сарын 15 Бюллетень
Нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан гүйцэтгэл (жинхэнэ гүйцэтгэл) 2017 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалын танилцуулга 2018 9-р сарын 15 www.1212.mn
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн танилцуулга 2018 9-р сарын 15 www.1212.mn
3 Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтын 2017 оны жинхэнэ, 2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэл 2017, 2018 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
4 Үндэсний тооцооны данс Үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, үндэсний орлогын данс 2018 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Урсгал болон хөрөнгийн дансны танилцуулга 2018 9 -р сарын 30 www.1212.mn
Санхүүгийн дансны танилцуулга 2018 10 -р сарын 15 www.1212.mn
5 Нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ) НАХ, СХТ (2010 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн) 2017 5-р сарын 31 Эмхэтгэл
Суурь 2015 оны НАХ, СХТ 2015 12-р сарын 20 www.1212.mn
Суурь 2015 оны НАХ-д үндэслэн шинэчлэсэн НАХ, СХТ, ҮТ-ны үзүүлэлтүүд 2016-2017
2010-2018
12 -р сарын 20 www.1212.mn