logo
2019 ОНЫ 3-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Аж үйлдвэр/
2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ААНБ-ын ажиллагсдын тоо, дундаж цалин
10-12/2019 2019 оны 3-р сарын 12
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-3/2019 2019 оны 3-р сарын 12
15 хоногийн мэдээ
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал) 1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
САРЫН НУГАЛБАР
1-2/2019 2019 оны 3-р сарын 12
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2019 2019 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2019 2019 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2019 2019 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15
2020 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2019 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2020 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2018 2019 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2018 2020 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2018 2020 оны 5-р сарын 31