logo
2019 ОНЫ 4-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс /Аж үйлдвэр/
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Орон сууцны үнийн индекс
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ХҮН АМ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын мэдээ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-4/2019 2019 оны 4-р сарын 15
15 хоногийн мэдээ
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал)
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
САРЫН НУГАЛБАР
1-3/2019 2019 оны 4-р сарын 15
  Үзүүлэлтүүд Хамрах хүрээ Тархаах өдөр Тайлбар
1 Улирлын ДНБ 1-р улирлын ДНБ 1-3/2019 2019 оны 5-р сарын 15  
2-р улирлын ДНБ 1-6/2019 2019 оны 8-р сарын 15  
3-р улирлын ДНБ 1-9/2019 2019 оны 11-р сарын 15  
4-р улирлын ДНБ  1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15   
2 Жилийн ДНБ Улирлын тооцоололд суурилсан жилийн урьдчилсан гүйцэтгэл (улсын, аймгийн түвшинд) 1-12/2019 2020 оны 2-р сарын 15
2020 оны 5-р сарын 31
 
Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2019 оны 8 дугаар сарын 15   
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан жилийн гүйцэтгэл 1-12/2018 2020 оны 2-р сарын 15    
3 Үндэсний тооцооны данс Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан данс 1-12/2018 2019 оны 10-р сарын 15  
Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгтэд суурилсан данс 1-12/2018 2020 оны 5 -р сарын 31  
4 Жилийн нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл жилийн гүйцэтгэлээр 1-12/2018 2020 оны 5-р сарын 31