logo
2020 ОНЫ 1-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ҮНЭ
2020 оны 1-р сарын 16
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
2020 оны 1-р сарын 16
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Аж үйлдвэр/
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Орон сууцны үнийн индекс
10-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ХҮН АМ
10-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
2020 оны 1-р сарын 16
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын мэдээ
10-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд
10-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН /ОЮУНЫ ӨМЧ/
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
2020 оны 1-р сарын 16
Малтай өрх, малчдын тоо, малчин өрхийн тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Малын тоо, аймаг, нийслэлээр
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
2020 оны 1-р сарын 16
Авто тээвэр
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Авто машины тоо
1-12/2019* 2020 оны 1-р сарын 16
Авто техникийн улсын үзлэгийн дүн
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1/2019 2020 оны 1-р сарын 20
15 хоногийн мэдээ
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
БОЛОВСРОЛ
2020 оны 1-р сарын 16
Бүх шатны сургалтын байгууллагад элсэгчид
2019-2019 2020 оны 1-р сарын 16
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ ДҮН 2020 оны 1-р сарын 16
МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН
2019 2020 оны 1-р сарын 16
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал) 2020 оны 1-р сарын 16
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16
САРЫН НУГАЛБАР
1-12/2019 2020 оны 1-р сарын 16

Бүлгийн нэр

Д/Д

Бүлгийн нэр

Үзүүлэлтүүд

Хамрах хүрээ

Тархаах өдөр

Тайлбар

ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО

1

Улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий  4-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт  

 

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ДНБ-ий 1-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-3/2020

5-р сарын 15

ДНБ-ий 2-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-6/2020

8-р сарын 17

ДНБ-ий 3-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-9/2020

11-р сарын 17

2

Жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий жилийн гүйцэтгэл (ААНБ-ын жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан)

2019

8-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

  www.1212.mn: Хүснэгт

ДНБ-ий жилийн танилцуулга

2019

9-р сарын 15

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалын танилцуулга

3

Үндэсний тооцооны данс

Үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, үндэсний орлогын данс

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

Урсгал болон хөрөнгийн дансны танилцуулга

2019

9 -р сарын 30

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Санхүүгийн дансны танилцуулга

2019

11 -р сарын 30

Хөрөнгийн бусад өөрчлөлтийн дансны танилцуулга

НАХ, СХТ

4

Нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)

НАХ, СХТ (2010 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2018

2-р сарын 17

ДНБ-ий 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэлд тусгагдана.

НАХ, СХТ (2015 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2015-2018

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

БҮТЭЭМЖ

5

Хөдөлмөрийн бүтээмж

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 4-р улирлын гүйцэтгэл

10-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 1-р улирлын гүйцэтгэл

1-3/2020

5-р сарын 15

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2-р улирлын гүйцэтгэл

4-6/2020

8-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 3-р улирлын гүйцэтгэл

7-9/2020

11-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

9-р сарын 15

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

6

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

9-р сарын 30

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

БАЙГАЛЬ ОРЧИН - ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДАНС

7

Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

Материал урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Байгаль орчин татварын дансны танилцуулга

2019

10-р сарын 30

Эрчим хүчний биет урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

Байгаль орчныг хамгаалах зардлын дансны танилцуулга

2019

9-р сарын 30