logo
2020 ОНЫ 10-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
БЮЛЛЕТЕНЬ, ТАНИЛЦУУЛГА 1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ҮНЭ
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр боловсруулж тархаана.
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Аж үйлдвэр/
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Экспорт, импортын үнийн индекс
8/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Орон сууцны үнийн индекс
7-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ХҮН АМ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын мэдээ
7-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд
7-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН /ОЮУНЫ ӨМЧ/
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлт
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
Авто тээвэр
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-8/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ГАДААД ХУДАЛДАА
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
1-10/2020 2020 оны 10-р сарын 18
15 хоногийн мэдээ
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-8/2020 2020 оны 10-р сарын 13
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
БОЛОВСРОЛ
2020 оны 10-р сарын 13
Бүх шатны сургалтын байгууллагад элсэгчид
2019-2020 2020 оны 10-р сарын 13
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал)
ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
9/2020 2020 оны 10-р сарын 13
САРЫН НУГАЛБАР
1-9/2020 2020 оны 10-р сарын 13

Бүлгийн нэр

Д/Д

Бүлгийн нэр

Үзүүлэлтүүд

Хамрах хүрээ

Тархаах өдөр

Тайлбар

ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО

1

Улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий  4-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт  

 

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ДНБ-ий 1-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-3/2020

5-р сарын 15

ДНБ-ий 2-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-6/2020

8-р сарын 17

ДНБ-ий 3-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-9/2020

11-р сарын 17

2

Жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий жилийн гүйцэтгэл (ААНБ-ын жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан)

2019

8-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

  www.1212.mn: Хүснэгт

ДНБ-ий жилийн танилцуулга

2019

11-р сарын 17

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалын танилцуулга

3

Үндэсний тооцооны данс

Үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, үндэсний орлогын данс

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

Урсгал болон хөрөнгийн дансны танилцуулга

2019

11 -р сарын 17

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Санхүүгийн дансны танилцуулга

2019

11 -р сарын 30

Хөрөнгийн бусад өөрчлөлтийн дансны танилцуулга

НАХ, СХТ

4

Нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)

НАХ, СХТ (2010 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2018

2-р сарын 17

Жилийн эмхэтгэл

 www.1212.mn:
Хүснэгт

НАХ, СХТ (2015 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2015-2018

11-р сарын 17

 www.1212.mn:
Хүснэгт

БҮТЭЭМЖ

5

Хөдөлмөрийн бүтээмж

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 4-р улирлын гүйцэтгэл

10-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 1-р улирлын гүйцэтгэл

1-3/2020

5-р сарын 15

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2-р улирлын гүйцэтгэл

4-6/2020

8-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 3-р улирлын гүйцэтгэл

7-9/2020

11-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

11-р сарын 17

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

6

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

9-р сарын 30

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

БАЙГАЛЬ ОРЧИН - ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДАНС

7

Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

Материал урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Байгаль орчин татварын дансны танилцуулга

2019

10-р сарын 30

Эрчим хүчний биет урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

Байгаль орчныг хамгаалах зардлын дансны танилцуулга

2019

9-р сарын 30