logo
2021 ОНЫ 5-Р САР

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХАМРАХ ХҮРЭЭ ТАРХААХ ӨДӨР ТАЙЛБАР
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
2021 оны 5-р сарын 17
Улирлын ДНБ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ДНБ -ий урьдчилсан гүйцэтгэл
ҮНЭ
2021 оны 5-р сарын 17
Хэрэглээний үнийн улсын индекс
4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн үнийн мэдээ
2021 оны 5-р сарын 17
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Аж үйлдвэр/
4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Тээвэр/
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Мэдээлэл, харилцаа холбоо/
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Зочид буудал, Зоогийн газар/
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс
/Дотоод худалдаа/
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Барилгын өртгийн индекс
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Экспорт, импортын үнийн индекс
1-3 2021 оны 5-р сарын 17
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ
4/2021 2021 оны 5-р сарын 18
Газар тариалангын бүтээгдэхүүний үнэ
4/2021 2021 оны 5-р сарын 18
МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ДААТГАЛ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
2021 оны 5-р сарын 17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Бүтээмж
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ААНБ-ын жилийн эцсийн гүйцэтгэл, судалгаанд үндэслэсэн тооцоолол
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН /ОЮУНЫ ӨМЧ/
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
2021 оны 5-р сарын 17
Мал төллөлт, аймаг, нийслэлээр
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Том малын зүй бус хорогдол, аймаг, нийслэлээр
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Тариалсан талбай
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
АЖ ҮЙЛДВЭР
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
БАРИЛГА
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО
2021 оны 5-р сарын 17
Мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Төмөр зам ба агаарын тээврийн үзүүлэлт
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ГАДААД ХУДАЛДАА
4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Гадаад худалдааны 15 хоногийн мэдээ
5/2021 2021 оны 5-р сарын 17
15 хоногийн мэдээ
ДОТООД ХУДАЛДАА
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ЗООГИЙН ГАЗАР, ЗОЧИД БУУДАЛ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ЭРҮҮЛ МЭНД
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ГЭМТ ХЭРЭГ
1-4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ЦАГ АГААР, АГААРЫН БОХИРДОЛ
4/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ ДҮН 2021 оны 5-р сарын 17
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГААНЫ ДҮН
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
ӨРХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (Хэвлэлийн бага хурал) 2021 оны 5-р сарын 17
ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИК СЭТГҮҮЛ
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17
Тухайн өдрийн 11 цагт тархаана.
САРЫН НУГАЛБАР
1-3/2021 2021 оны 5-р сарын 17

Бүлгийн нэр

Д/Д

Бүлгийн нэр

Үзүүлэлтүүд

Хамрах хүрээ

Тархаах өдөр

Тайлбар

ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО

1

Улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий  4-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт  

 

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ДНБ-ий 1-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-3/2020

5-р сарын 15

ДНБ-ий 2-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-6/2020

8-р сарын 17

ДНБ-ий 3-р улирлын гүйцэтгэл, танилцуулга

1-9/2020

11-р сарын 17

2

Жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДНБ-ий жилийн гүйцэтгэл (ААНБ-ын жилийн тайлан, судалгаанд суурилсан)

2019

8-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

  www.1212.mn: Хүснэгт

ДНБ-ий жилийн танилцуулга

2019

11-р сарын 17

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалын танилцуулга

3

Үндэсний тооцооны данс

Үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, үндэсний орлогын данс

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

Урсгал болон хөрөнгийн дансны танилцуулга

2019

11 -р сарын 17

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Санхүүгийн дансны танилцуулга

2019

11 -р сарын 30

Хөрөнгийн бусад өөрчлөлтийн дансны танилцуулга

НАХ, СХТ

4

Нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)

НАХ, СХТ (2010 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2018

2-р сарын 17

Жилийн эмхэтгэл

 www.1212.mn:
Хүснэгт

НАХ, СХТ (2015 оны суурь НАХ-д үндэслэсэн)

2015-2018

11-р сарын 17

 www.1212.mn:
Хүснэгт

БҮТЭЭМЖ

5

Хөдөлмөрийн бүтээмж

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 4-р улирлын гүйцэтгэл

10-12/2019

2-р сарын 17

Статистикийн сарын танилцуулга

 

www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 1-р улирлын гүйцэтгэл

1-3/2020

5-р сарын 15

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2-р улирлын гүйцэтгэл

4-6/2020

8-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 3-р улирлын гүйцэтгэл

7-9/2020

11-р сарын 17

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

11-р сарын 17

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

6

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

2019

5-р сарын 31

Жилийн эмхэтгэл

 

 www.1212.mn: Хүснэгт

Хөрөнгө оруулалтын 2019 оны жинхэнэ гүйцэтгэл, танилцуулга

2019

9-р сарын 30

 

www.1212.mn: Хүснэгт

 

  www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

БАЙГАЛЬ ОРЧИН - ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДАНС

7

Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

Материал урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

www.1212.mn: Салбарын танилцуулга

Байгаль орчин татварын дансны танилцуулга

2019

10-р сарын 30

Эрчим хүчний биет урсгалын дансны танилцуулга

2019

6-р сарын 30

Байгаль орчныг хамгаалах зардлын дансны танилцуулга

2019

9-р сарын 30