Дэлхийн хүн амын өсөлт сараар
07/01/11  6,946,043,989
08/01/11  6,952,589,639
09/01/11  6,959,135,290
10/01/11  6,965,469,791
11/01/11  6,972,015,442
12/01/11  6,978,349,943
01/01/12  6,984,895,594
02/01/12  6,991,441,244
03/01/12  6,997,564,595
04/01/12  7,004,110,246
05/01/12  7,010,444,747
06/01/12  7,016,990,398
07/01/12  7,023,324,899 
Эх сурвалж : АНУ-ын Тооллогын товчооны тооцоо

Энэ хуудсыг 2012 оны 4 сарын 26-ны өдөр шинэчилэв.

 

Эмбэд кодыг авах