Хариуцсан чиглэл Албан тушаал Холбоо барих утас
Удирдлага
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах ҮСХ-ны дарга 260262
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах ҮСХ-ны дэд дарга 262311
1. Тамгын газар
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 262767
1.1 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  261532
Хууль, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг Ахлах референт 263968
Худалдан авах ажиллагаа, дотоод ажил Референт
Сургалтын үйл ажиллагаа Ахлах шинжээч
Даргын зөвлөл, орон нутаг, дотоод ажил Ахлах шинжээч
Хүний нөөц Шинжээч
ҮСХ-ны зөвлөл, удирдлагын шуурхай, төлөвлөгөө, тайлан, дотоод ажил Ахлах шинжээч 321433
Даргын туслах Зохион байгуулагч 329940
Архив, бичиг хэрэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 261433
1.2 Хяналт шинжилгээ, мониторингийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  264805
Чанарын хяналт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч Шинжээч 261560
Статистикийн улсын байцаагч, системчилсэн болон санхүүгийн хяналт, үнэлгээ Шинжээч 
Шилэн данс, нөлөөллийн болон санхүүгийн хяналт үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч Шинжээч 
1.3 Санхүүгийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  322767
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог нэгтгэх, тайлан баланс гаргах, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллах Ерөнхий нягтлан бодогч 261524
ҮСХ-нд хэрэгжиж байгаа төслийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах, санхүүгийн тайлангуудыг гаргаж ОУ-ын байгууллагуудад хүргүүлэх Ахлах шинжээч
Нярав Нярав 263490
1.4 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  261530
Үндэсний статистикийн салбарын олон талт болон хоёр талын хамтын ажиллагаа Ахлах референт 329125
Үндэсний статистикийн салбарын хоёр талын хамтын ажиллагаа Референт
Үндэсний статистикийн салбарын олон талт хамтын ажиллагаа Шинжээч
Үндэсний статистикийн салбарын  хоёр талын хамтын ажиллагаа Шинжээч
1.5 Олон нийттэй харилцах хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Хэлтсийн дарга  261523
Статистикийн мэдээллийн үйлчилгээ, сар, улирлын мэдээ Ахлах референт 263152
Статистикийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүний үйлчилгээ Шинжээч
Хэвлэлийн эх бэлтгэгч Хэвлэлийн технологич
Статистикийн маркетинг, сурталчилгаа Референт 326414
Статистикийн цахим мэдээллийн үйлчилгээ Зохион байгуулагч
2. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 329271
2.1 Үндэсний тооцооны алба
Үндэсний тооцооны данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, аймгийн ДНБ, бүтээмж, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 264797
ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): экспорт, импорт, Далд эдийн засаг, байгаль орчны татварын данс Статистикч
ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга, матрицууд): үйлдвэрлэлийн салбар Ахлах шинжээч
ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, Эрчим хүчний данс Ахлах шинжээч
ДНБ (орлогын арга, матрицууд), үйлчилгээний салбар Ахлах шинжээч
ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга): хөдөө аж ахуй, үйлчилгээний салбар Шинжээч
2.2 Шинэчлэл хөгжлийн алба
Хууль тогтоомж, дунд хугацааны  хөтөлбөрийн  шинэчлэл, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажил, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261559
Статистикийн чанарын удирдлага, гадаад хамтын ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд Статистикч
Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM), арга зүй уялдаа зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд, АЗБЗ-ийн хурал Ахлах шинжээч
Статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр,  тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд Шинжээч
2.3 Шинжилгээ судалгаа, түүврийн алба
Түүврийн арга зүйн асуудал болон албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах  Ахлах статистикч 262903
Байгаль орчин-эдийн засгийн данс Статистикч
Дэлхийн эдийн засаг, гадаад зах зээлийн сар бүрийн мэдээ, Мэдээлэл тархаах тусгай стандартууд (SDDS, e-GDDS) Шинжээч
Хүн амын хэтийн тооцоо, нийгмийн чиглэлийн шинжилгээ, судалгааны ажил боловсруулах, Хүний хөгжлийн индекс тооцох Шинжээч
Эдийн засаг, байгаль орчны чиглэлийн шинжилгээ, судалгааны ажил боловсруулах, хэтийн төлөвийг тодорхойлох Шинжээч
3. Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 263964
3.1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах Товчооны дарга 261522
Хүн ам, орон сууцны тооллого, хөгжлийн бэрхшээл, жендэрийн статистик Ахлах статистикч 267547
Хүн ам, орон сууцны тооллого, Барилга, орон сууцны фондын тооллого Статистикч
Хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн статистик, гадаад шилжих хөдөлгөөний статистик, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан Ахлах шинжээч
Хүн ам, ердийн хөдөлгөөний статистик, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан Шинжээч
Орон сууц нийтийн аж ахуйн статистик Шинжээч
Газарзүйн мэдээллийн сан Ахлах шинжээч 264554
Эрүүл мэндийн статистик Шинжээч
3.2 Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 262325
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх Статистикч
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх, 2 дахь шатны түүвэрлэлт хийх Ахлах шинжээч
Хүн амын амьжиргааны доод түвшний тооцоо хийх, ӨНЭЗС-ны мэдээ хариуцах, динамик бүрдүүлэх, зардлын тооцоо хийх. НБХҮ-ний мэдээ Ахлах шинжээч
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх Шинжээч
3.3 Ажиллах хүчний судалгааны алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 265543
Ажиллах хүчний судалгааны мэдээллийн үр дүнд логик шалтгалт хийх, гарсан алдааг засварлах, жингийн тооцоог хийж, үр дүнгийн боловсруулалт Ахлах шинжээч
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн мэдээ, ТХЗ-ын Зохистой Хөдөлмөр Эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд Шинжээч
Ажиллах хүчний судалгааны Мэдээллийн бааз, түүвэр болон Төрийн албан хаагчдын мэдээ Шинжээч
3.4 Нийгмийн статистикийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 263966
Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлага судалгаа Статистикч
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа Статистикч
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа Ахлах шинжээч
Гэмт хэрэг Ахлах шинжээч 264554
Дундаж цалин Шинжээч 263966
Жендэр Шинжээч
Шинжлэх ухаан Шинжээч
Боловсрол Шинжээч
Боловсрол Шинжээч
Нийгмийн даатгал халамж
4. Эдийн засгийн статистикийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 260434
4.1 Эдийн засгийн статистикийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 323152
Байгаль орчин, хөрөнгө оруулалт Шинжээч
Мөнгө, зээл, үнэт цаас, даатгал Шинжээч
Барилга Статистикч 261563
Аж үйлдвэр Ахлах шинжээч
Тээвэр, холбоо Шинжээч
Аж үйлдвэр Шинжээч
Гадаад худалдаа Шинжээч
Мал аж ахуй Ахлах шинжээч 261565
Газар тариалан Ахлах шинжээч
Дотоод худалдаа , Төсөв Шинжээч
Зочид буудал, зоогийн газар  Шинжээч
Хөдөө аж ахуй Шинжээч
4.2 Үнийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс Ахлах статистикч 261561
Тээвэр, холбоо, дотоод худалдааны үйлдвэрлэгчийн үнэ Статистикч
Аж үйлдвэр, ЗБЗГ-ын үйлдвэрлэгчийн үнэ  Ахлах шинжээч
Хэрэглээний үнийн индекс Шинжээч
Хэрэглээний үнийн индекс Шинжээч
4.3 Бизнес регистрийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261567
Бизнес регистер /Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Орхон, Сүхбаатар, дүүрэг/ Ахлах шинжээч
Бизнес регистер /Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй/ Шинжээч
Бизнес регистер /Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Багануур, Багахангай, Баянгол/ Шинжээч
Бизнес регистер /Орхон, Дундговь, Говьсүмбэр, Багануур, Багахангай, Налайх/ Шинжээч
Бизнес регистер /Дорнод, Схбаатар, Хэнтий, Баянзүрх, Хан-Уул/ Шинжээч
5. Мэдээллийн технологийн газар
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Газрын дарга 267885
Сүлжээ Ахлах референт 260744
ХАА, бизнес регистр Ахлах шинжээч 328414
Хүн ам, нийгмийн статистикийн судалгаа, CPI Ахлах шинжээч
www.1212.mn, 1212 аппликейшн Шинжээч
Сар, улирлын мэдээ, Тооллого, судалгааны каталоги, Нээлттэй мэдээлэл Шинжээч
Сар улирлын мэдээ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, мета мэдээлэл Шинжээч 260744
Мэдээ боловсруулалт Шинжээч
Веб сайт, 1212.mn аппликейшн Шинжээч
Сүлжээ, систем  Шинжээч 327548
Сүлжээ, систем  Шинжээч

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :