Д/д Овог, нэр Албан тушаал Хариуцсан чиглэл
1.1 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
4 Ш.Оюунгэрэл  Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
5 Г.Боргил Ахлах референт МУ-ын хууль, УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, статистикийн салбарын  хууль, эрх зүйн баримт бичгийг боловсоруулах, зөвлөгөө өгөх ТАХ-ийн ХАСХОМ авах, 
6 Д.Нямхүү Референт Худалдан авах ажиллагаа, шагнал урамшуулал, дотоод ажил
7 Г.Батбуян Ахлах шинжээч Сургалтын үйл ажиллагаа
8 Ц.Осор Ахлах шинжээч Даргын зөвлөлийн хурал, орон нутаг, дотоод ажил
9 И.Энхцэцэг Шинжээч Хүний нөөц
10 Л.Энхбаатар Ахлах шинжээч Удирдлагын шуурхай, төлөвлөгөө, тайлан, дотоод ажил
11 Ц.Ундрах Зохион байгуулагч Даргын туслах
12 С.Эрдэнэтуяа Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Архив, бичиг хэрэг
1.2 Хяналт шинжилгээ, мониторингийн хэлтэс
13 Б.Саранчимэг Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
14 Н.Болормаа Ахлах референт Статистикийн улсын байцаагч, системчилсэн болон санхүүгийн хяналт, үнэлгээ
15 Д.Нямсүрэн Шинжээч Чанарын хяналт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч
16 Б.Энхтүвшин Шинжээч  Шилэн данс, нөлөөллийн болон санхүүгийн хяналт үнэлгээ, Статистикийн улсын байцаагч
1.3 Санхүүгийн хэлтэс
17 Д.Батсүх  Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
18 Б.Оюундэлгэр Ерөнхий нягтлан бодогч Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог нэгтгэх, тайлан баланс гаргах, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллах
19 Ц.Булганчимэг Ахлах шинжээч ҮСХ-нд хэрэгжиж байгаа төслийн санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа
20 Т.Даваасүрэн Нярав Нярав
21 Ө.Ганбаяр Гэрээт ажилтан Зохион байгуулагч
1.4 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
22 З.Хүслэн Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
23 Г.Отгонбаяр Ахлах референт Үндэсний статистикийн салбарын олон талт болон хоёр талын хамтын ажиллагаа
24 Э.Гэрэлт-Од Референт Үндэсний статистикийн салбарын хоёр талын хамтын ажиллагаа
25 Д.Батчулуун Шинжээч Үндэсний статистикийн салбарын  хоёр талын хамтын ажиллагаа
1.5 Олон нийттэй харилцах хэлтэс
26 Б.Батбаяр Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
27 Н.Мөнхбаяр Ахлах референт Байгууллагын албан ёсны статистикийн мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх, хяналт тавих
28 З.Нямбаяр Ахлах шинжээч Газарзүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, тархаах
29 Ц.Баасансүрэн Шинжээч Статистикийн хэвлэмэл мэдээллийн үйлчилгээг хангах
30 Х.Хишигсайхан Гэрээт ажилтан Хэвлэлийн эх бэлтгэгч
31 Л.Хануй  Хэвлэлийн технологич  Хэвлэлийн эх бэлтгэгч
32 Г.Дамдин Референт Статистикийн маркетинг, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
33 Л.Сарантуяа Зохион байгуулагч Статистикийн цахим мэдээллийн үйлчилгээ
34 Н.Батгэрэл Гэрээт ажилтан Мултимедиа эх бэлтгэгч
2. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газар
35 А.Дэмбэрэл Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
2.1 Үндэсний тооцооны алба
36 Б.Баярмаа Ахлах статистикч Үндэсний тооцооны данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, аймгийн ДНБ, бүтээмж, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
37 Ц.Тэгшжаргал Статистикч ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): экспорт, импорт, Далд эдийн засаг, байгаль орчны татварын данс
38 Ж.Цэрэнханд Ахлах шинжээч ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга, матрицууд): үйлдвэрлэлийн салбар
39 Б.Анхзаяа Ахлах шинжээч ДНБ (эцсийн ашиглалтын арга, матрицууд): эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, Эрчим хүчний данс
40 Н.Лхам Ахлах шинжээч ДНБ (орлогын арга, матрицууд), үйлчилгээний салбар
41 Б.Мягмархатан Шинжээч ДНБ (үйлдвэрлэлийн арга): хөдөө аж ахуй, үйлчилгээний салбар
2.2 Шинэчлэл хөгжлийн алба
42 Г.Ялалт Ахлах статистикч Дунд хугацааны  хөтөлбөрийн  шинэчлэл, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажил, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
43 Б.Уранбилэг Статистикч Статистикийн чанарын удирдлага, гадаад хамтын ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд
44 Ю.Батзоригт Статистикч Байгаль орчин-эдийн засгийн данс
45 С.Норов Ахлах шинжээч Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM), арга зүй уялдаа зохицуулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд, АЗБЗ-ийн хурал
46 А.Мөнхцэцэг Шинжээч Статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр,  тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажлууд
2.3 Шинжилгээ судалгаа, түүврийн алба
47 Ш.Ариунболд Ахлах статистикч Түүврийн арга зүйн нэгдсэн удирдлага, их өгөгдөл болон албаны дотоод ажлын зохион байгуулах 
48 Ч.Тунгалаг Ахлах шинжээч Дэлхийн эдийн засаг, гадаад зах зээлийн сар бүрийн мэдээ, Мэдээлэл тархаах тусгай стандартууд (SDDS, e-GDDS), Хүний хөгжлийн индекс 
49 Б.Хүдэрчулуун Шинжээч ДНБ, ХҮИ-ийн хэтийн тооцоо хийх, статистик, эконотетрикийн шинжилгээ хийх, Үндэсний статистик сэтгүүл бэлтгэн гаргах 
50 М.Элбэгсайхан Шинжээч Хүн амын хэтийн тооцоо, нийгмийн чиглэлийн шинжилгээ, судалгааны ажил боловсруулах
3. Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
51 А.Амарбал Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
3.1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
52 Т.Болор-Эрдэнэ Товчооны дарга Товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
53 Ж.Цогзолмаа Статистикч Хүн амын тооллого, жендерийн статистик
54 Ч.Лхагвадулам Статистикч Орон сууцны тооллого
55 И.Цэрэндулам Ахлах шинжээч Аялал жуулчлалын статистик, ХАӨМС
56 О.Өүжингэ Шинжээч Хүн ам, өрхийн статистик, ХАӨМС
57 З.Оюундарь Шинжээч Орон сууц, нийтийн аж ахуй статистик                       
58 Ч.Цогзолмаа Гэрээт ажилтан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эх/эцэг, хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн талаарх статистик
59 Б.Мөнхжаргал Гэрээт ажилтан  Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/
60 Р.Батхишиг Гэрээт ажилтан ХАОСТ-ын төсөв
3.2 Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны алба
61 С.Болормаа Статистикч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх
62 Д.Даваажаргал Ахлах шинжээч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны боловсруулалт, шинжилгээ хийх, 2 дахь шатны түүвэрлэлт хийх
63 Н.Хэнбиш Ахлах шинжээч Хүн амын амьжиргааны доод түвшний тооцоо хийх, ӨНЭЗС-ны мэдээ хариуцах, динамик бүрдүүлэх, зардлын тооцоо хийх. НБХҮ-ний мэдээ
64 Э.Мягмарханд  Шинжээч  Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх 
65 Ш.Сэнгүм  Шинжээч  Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийн шалгалт, тодруулга, нэгтгэл хийх, боловсруулалт, шинжилгээ хийх түр /Л.Ундрал сурч байгаа/
3.3 Ажиллах хүчний судалгааны алба
66 Э.Гантуяа Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
67 Д.Анхзаяа  Шинжээч Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн болон хөдөлмөрийн хамтын маргааны статистик
68 Б.Уламбадрах Шинжээч Ажиллах хүчний судалгааны түүвэр, судалгааны үр дүн болон төрийн албан хаагчдын, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын статистик
69 Т.Энхжин Гэрээт ажилтан Ажиллах хүчний судалгааны мэдээллийн бааз болон үр дүнгийн боловсруулалт хийх
3.4 Нийгмийн статистикийн алба
70 Н.Должинсүрэн Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
71 С.Дарьмаа Статистикч Хөгжлийн бэрхшээл, Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлага судалгаа
72 С.Тодгэрэл Статистикч Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа
73 Т.Алтанцэцэг  Ахлах шинжээч Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа
74 Т.Оюунсүрэн  Шинжээч  Дундаж цалин 
75 Л.Уранбилэг Шинжээч  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан 
76 Н.Дуламсүрэн Шинжээч  Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, Эрдэм, шинжилгээ, судалгаа
77 О.Норовсамбуу  Шинжээч Нийгмийн даатгал халамж 
78 Ц.Дулмаа Ахлах шинжээч Гэмт хэрэг
79 Н.Амарбаясгалан Ахлах шинжээч Гэмт хэрэг
80 М.Доржпагам  Шинжээч /түр/ Эрүүл мэнд 
4. Эдийн засгийн статистикийн газар
81 Э.Эрдэнэсан Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
4.1 Эдийн засгийн статистикийн алба
82 М.Оюунжаргал Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
83 Б.Уянгаа  Шинжээч  Байгаль орчин, ТББ, хөрөнгө оруулалт 
84 Х.Ариунаа Статистикч Барилга
85 Р.Энх-Амгалан Ахлах шинжээч Аж үйлдвэр
86 О.Мандахзориг Шинжээч Тээвэр, холбоо
87 Н.Өлзийханд Шинжээч Аж үйлдвэр
88 Э.Жамбачойндон Шинжээч Мөнгө, зээл, үнэт цаас, даатгал
89 Н.Адъяадорж Шинжээч Гадаад худалдаа
90 Л.Цэвээнжав Ахлах шинжээч Мал аж ахуй
91 Ч.Мөнхтуул Ахлах шинжээч Газар тариалан
92 М.Мөнхцэцэг Шинжээч Дотоод худалдаа
93 Э.Болормаа гэрээт ажилтан  Мал аж ахуй
94 Э.Ононмөрөн  Шинжээч  Зочидбуудал, зоогийн газар, аялал жуулчлал 
4.2 Үнийн алба
95 Д.Энхзаяа Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс
96 Д.Мөнхзул   Статистикч Тээвэр, холбоо, дотоод худалдааны үйлдвэрлэгчийн үнэ
97  Г.Мөнх-Оргил Ахлах шинжээч Аж үйлдвэр, ЗБЗГ-ын үйлдвэрлэгчийн үнэ 
98 Д.Батсүх Ахлах шинжээч Хэрэглээний үнийн индекс
99 Ж.Болортуяа Шинжээч Хэрэглээний үнийн индекс
100 П.Бат-Эрдэнэ Гэрээт ажилтан ХАА, орон сууцны үнэ
4.3 Бизнес регистрийн алба
101 Д.Оюунбилэг  Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
102 Л.Элбэгсайхан Ахлах шинжээч Бизнес регистр /Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Орхон, Сүхбаатар, дүүрэг/
103 Л.Мөнхцэцэг Шинжээч Бизнес регистр /Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй/
104 Ц.Амаржаргал Шинжээч Бизнес регистр /Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Багануур, Багахангай, Баянгол, Налайх
/
105 Ч.Бүжинлхам  Шинжээч /түр/ Бизнес регистр /Дорнод, Схбаатар, Хэнтий, Баянзүрх, Хан-Уул, 
5. Мэдээллийн технологийн газар
106 Л.Мягмарсүрэн Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
107 Ц.Алтангэрэл Ахлах референт Сүлжээ
108 Б.Энх-Амгалан Шинжээч Сүлжээ, систем 
109 Г.Жаргал Ахлах шинжээч ХАА, бизнес регистер
110 Б.Тамир Ахлах шинжээч Хүн ам, нийгмийн статистикийн судалгаа, CPI
111 Д.Лхагвацэрэн Шинжээч Сар улирлын мэдээ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, мета мэдээлэл
112 Н.Цэрэнбалжир Шинжээч Мэдээ боловсруулалт
113 Г.Оюунжаргал Шинжээч Сар, улирлын мэдээ, Тооллого, судалгааны каталоги, Нээлттэй мэдээлэл
114 М.Биндэръяа  Шинжээч Веб сайт, 1212.mn аппликейшн
115 Б.Болд-Эрдэнэ Шинжээч www.1212.mn, 1212 аппликейшн
116 Т.Баясгалан Шинжээч Сүлжээ, систем  

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :